زمان حال استمراري

زمان حال استمراري نشان مي دهد كه كاري همين الان در حال انجام شدن است.

 

                                                                      

                       ... +    ing    +    فعل اصلي    +   am / is / are  +    فاعل           

                                             مصدر بدون to     

 مانند:

I am studying

You are studying

He is studying

در زمان حال استمراري از قيد زمان   now    به معني الان ،حالا ويا اكنون  در پايان جمله استفاده مي كنيم.

 

به جملات زير توجه كنيد.

من الان دارم انگليسي مطالعه مي كنم.                                  I am studying English now.

 

*** چگونگي منفي ساختن جمله:

براي اين كار فقط كافيست به افعال to be   جمله قيد منفي  not  را اضافه كنيم.

مانند:

We are playing football now.

We aren`t playing football now.

 

*** چگونگي سوالي ساختن جمله:

براي اين كار فعل to be   را در اول جمله قرار مي دهيم.

 

مانند:

He is going to school by bus now.

Is he going to school by bus now?

*** چگونگي پاسخ دادن به سوال:

براي پاسخ به سوالات نيز مي توانيم از افعال كمكي am / is / are   كه در خود جمله سوالي وجود دارند به شكل پاسخ كوتاه و بلند يا هر شكل ديگري استفاده كنيم.

Is he going to school by bus now?

Yes, he is.   He`s going to school by bus now.

No, he isn`t.   He`s going to school by his bicycle now.

 

نكات املايي مهم

1- اگر حرف آخر فعلي    e ساكن (غير ملفوظ) باشد هنگام اضافه شدن  ing  حرف e حذف مي شود.

مانند:

come + ing = coming

write + ing = writing

2- فعل هايي كه به يك حرف بي صدا ختم مي شوند و يك بخش دارند اگر قبل از حرف آخر فقط يك حرف صدادار باشد.هنگام اضافه شدن ing   حرف آخر فعل دوبار نوشته مي شود.

مانند:

sit + ing = sitting

put on + ing = putting on

run + ing = running

اين قائده درباره بعضي از افعال دو بخشي نيز كاربرد دارد.

مانند:

swim + ing = swimming

begin + ing = beginning

نكته مهم

تمام كلمات پرسشي  كه در دس هاي قبلي در زمان حال ساده به كار مي رفتند اينجا نيز كاربرد دارند ولي با شكل فعل در زمان حال استمراري.

مانند:

براي مثال كلمه پرسشي What   كه آنرا به شكل What … doing  مي توانيم به كار ببريم. در اين جمله سوالي يخهدل به جاي فعل اصلي مي آيد

مانند:

 I am running.

What are you doing?

براي مثال با توجه به تصوير به سوال زير پاسخ دهيد.

  

What are Ali and Reza doing?

They are playing football.